Tag Archives: อิฐมอญ

อิฐมอญ

อิฐมอญ

อิฐมอญ เป็นอิฐประเภทหนึ่งที่มีความนิยม ใช้กันมากในการก่อสร้างผนัง บทความนี้ จะกล่าวถึง อิฐมอญ การใช้งานอิฐมอญที่เหมาะสม และการเลือกซื้อ อิฐอิฐมอญที่ดี ที่เหมาะสมกับการใช้งานเป็นอย่างไร

อิฐมอญตันมือ

โรงงานอิฐมอญ

บทความนี้จะกล่าวถึง เรื่องราวอิฐมอญตันมือ หรืออิฐแดงตันมือ กับความนิยมในปัจจุบัน ของการนำอิฐมอญตันมือไปใช้ประโยชน์ต่างๆๆ