Tag Archives: กระเบื้องหลังคาขอนแก่น

กระเบื้องหลังคาจังหวัดขอนแก่น

กระเบื้องหลังคา จังหวัดขอนแก่น

กระเบื้องหลังคาจังหวัดขอนแก่น กระเบื้องหลังคาจังหวัดขอนแก่น  ก่อนอื่นที่จะมารู้จัก ร้านขายกระเบื้อง มุงหลังคาในจังหวัดขอนแก่น กันนั้น อยากพาเพื่่อนๆไปทำความรู้จักกับ จังหวัดขอนแก่น ในแง่มุมของ สภาพภูมิอากาศ โดยรวม จังหวัดขอนแก่น เพื่อว่าจะได้เป็นปัจจัยในการเลือกทรงของหลังคา และจะได้เลือกกระเบื้องหลังคาให้เหมาะสม และเลือกชนิด ของกระเบื้องมุงหลังคา ที่จะใช้มุงหลังคา  กระเบื้องหลังคาจังหวัดขอนแก่น   ให้ตรงกับสภาพภูมิอากาศข้างต้น จังหวัดขอนแก่นมีสภาพพื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและทิศใต้ บริเวณที่สูงทางด้านตะวันตกมีสภาพพื้นที่เป็นเขาหินปูนตะปุ่มตะป่ำสลับกับพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีระดับความสูงประมาณ 200-250 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีภูเขารูปแอ่งหรือภูเวียงวางตัวอยู่ติดอำเภอภูเวียง บริเวณที่สูงตอนกลางและด้านเหนือมีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขา ได้แก่ ภูเก้า ภูเม็ง ภูพานคำ เป็นแนวขวางมาจากด้านเหนือ แล้ววกลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ ไหล่เขาด้านนอกมีความสูงและลาดชันมาก สูงประมาณ 300-660 เมตร ไหล่เขาด้านในมีความลาดชันน้อย มีระดับความสูงประมาณ 220-250 เมตร บริเวณแอ่งโคราช ครอบคลุมพื้นที่ทางด้านใต้จังหวัด สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความสูงประมาณ 150-200 เมตร มีบางส่วนเป็นเนิน สูงประมาณ 170-250 เมตร และลาดต่ำไปทางราบลุ่มที่ขนานกับลำน้ำชี มีความสูงประมาณ 130-150 เมตร จากนั้น