กระเบื้องหลังคาจังหวัดเพชรบุรี

กระเบื้องหลังคาจังหวัดเพชรบุรี

เรื่องราวเกี่ยวกับ : ร้ายขาย กระเบื้องมุงหลังจังหวัดเพชรบุรี

บทความนี้ จะกล่าวถึง กระเบื้องหลังคาจังหวัดเพชรบุรี
ก่อนอื่นที่จะมารู้จัก ร้านขายกระเบื้องมุงหลังคาในจังหวัดเพชรบุรี กันนั้น อยากพาเพื่่อนๆไปทำความรู้จักกับ จังหวัดเพชรบุรี ในแง่มุมของ สภาพภูมิอากาศ โดยรวม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อว่าจะได้เป็นปัจจัยในการเลือกทรงของหลังคา และจะได้เลือกกระเบื้องหลังคาให้เหมาะสม และเลือกชนิด ของกระเบื้องมุงหลังคา ที่จะใช้มุงหลังคา ในจังหวัดเพชรบุรี ให้ตรงกับสภาพภูมิอากาศข้างต้น

กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย
กระเบื้องหลังคาเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 6,225.138 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,890,711.20 ไร่ โดยมีส่วนที่กว้างที่สุดวัดได้ 103 กิโลเมตรจากทิศตะวันออก-ตะวันตกและส่วนที่ยาวที่สุดวัดได้ 80 กิโลเมตรจากทิศเหนือ-ใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียงต่อไปนี้

จังหวัดเพชรบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ ดังนี้

ด้านเหนือ ติดกับอำเภอบ้านคา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี กับอำเภออัมพวาและอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ด้านตะวันออก ติดชายฝั่งอ่าวไทย (น่านน้ำติดต่อตรงข้ามกับน่านน้ำจังหวัดชลบุรี ด้านทิศใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านทิศเหนือ น่านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม น่านน้ำจังหวัดสมุทรสาคร น่านน้ำกรุงเทพมหานคร และน่านน้ำจังหวัดสมุทรปราการ) จากจุดอักษร ก. ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา45 ฟิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 49 องศา-47 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก; ขนานกับเส้นละติจูดไปถึงจุดหมายเลข (1) ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา-45 ฟิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก จากจุดอักษร ข. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดสมุทรสงครามไปถึงจุดหมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-10 ลิปดา-00 ฟิลิปดาตะวันออก; แล้วขนานกับเส้นละติจูดไปถึงจุดหมายเลข (3), ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก จากจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก; ขนานกับเส้นลองจิจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (1) ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา-45 ฟิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก
ด้านใต้ ติดกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้านตะวันตก ติดกับเขตตะนาวศรีของประเทศพม่า

ภูมิอากาศของจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรีอยู่ติดอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในฤดูฝน ซึ่งมีผลทำให้ฝนตกชุก และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32.13 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 959.5 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 24.16 องศาเซลเซียส
ใน พ.ศ. 2550 อุณหภูมิอากาศสูงที่สุด 37 องศาเซลเซียส (19 เมษายน) อุณหภูมิอากาศต่ำที่สุด 16 องศาเซลเซียส (4 กุมภาพันธ์) อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยทั้งปี 28.02 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกรวมทั้งปี 1,113.4 มิลลิเมตร มีจำนวนวันฝนตกวัดได้ตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตร จำนวน 99 วัน จากสถิติปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ พ.ศ. 2537–2550 เฉลี่ยวันฝนตกประมาณปีละ 103 วัน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในรอบ 12 ปี (พ.ศ. 2539–2550) 1,003.43 มิลลิเมตรต่อปี โดยมีฝนตกมากในช่วงเดือนกันยายน–ตุลาคม

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรี

มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงชัน ประมาณร้อยละ 50
ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด ส่วนที่เหลือจะเป็นพื้นที่ราบชายทะเล และพื้นที่ราบแบบเชิงเขา ภูมิอากาศจึงมี
หลายเขตตามพื้นที่ที่กล่าว ลักษณะภูมิประเทศแบบอื่นของจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะเป็นส่วนของสันปันน้ํา
แบ่งน้ําเป็นสองส่วนไหลสู่ประเทศพม่าและอีกส่วนหนึ่งเป็นต้นน้ําของแม่น้ําเพชรบุรีและแม่น้ําปราณบุรี
ซึ่งส่งผลให้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และแร่ธาตุซึ่งส่งผลให้ภูมิอากาศของจังหวัด
มีหลายเขตตามพื้นที่ที่กล่าว แต่ส่วนใหญ่นั้นได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวมากที่สุด
คือ ช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน

 

 

กระเบื้องหลังคาเพชรบุรี
กระเบื้องหลังคาเพชรบุรี

 

อุตสาหกรรมการก่อสร้างในจังหวัดเพชรบุรี

อุตสาหกรรมการก่อสร้างในจังหวัดเพชรบุรี มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดเพชรบุรีมีหลายๆ ด้าน เราจะมาดูอุตสาหกรรมการก่อสร้างในจังหวัดเพชรบุรี มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมอยู่ที่ประมาณ 3, 000 ล้านบาท จากข้อมูลเดือนมกราคม 2557 จังหวัดเพชรบุรีมีสถานประกอบการกิจการต่างๆรวมทั้งสิ้น 2,824 แห่ง มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี 67 แห่ง มีจำนวนลูกจ้างในอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดเพชรบุรีอยู่ประมาณ 1, 500 คน ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างในจังหวัดเพชรบุรีจะไม่ใช่อุตสาหกรรมหลักที่นำเงินเข้ามาในจังหวัดเพชรบุรี แต่เราปฏิเสธไม่ได้หรือว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างในจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้อง และรองรับกับอุตสาหกรรมอย่างอื่น ฉะนั้นเมื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างยังสามารถที่จะเติบโตได้อีก อุตสาหกรรมโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างก็สามารถที่จะมาป้อนวัตถุดิบ ให้แก่ อุตสาหกรรมการก่อสร้างในจังหวัดเพชรบุรี ในบทความนี้ เราจะกล่าวเน้นหนักไปที่ อุตสาหกรรมวัสดุมุงหลังคา ว่าวัสดุงานหลังคายังสามารถที่จะเติบโตได้อีกหรือไม่ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

 

กระเบื้องหลังคาเพชรบุรี
กระเบื้องหลังคาเพชรบุรี

 

 

การเลือกชนิดของหลังคาในพื้นจังหวัดเพชรบุรี

ในสมัยก่อน การสร้างบ้านเรือนจะเลือกรูปทรงจากฟังก์ชั่น การใช้งาน ตามสภาพสิ่งแวดล้อมและตามวัฒนธรรม ของพื้นที่นั้น แต่สมัยใหม่ในยุค 5G ในปัจจุบันนี้นั้น การเลือกทรงของหลังคาบ้านของแต่ละบ้าน ถ้าเราพูด ในพื้นที่ทั่วๆไป ไม่ใช่ที่จังหวัดเพชรบุรี อย่างเดียวหมายถึงทุกๆที่ ก็จะเน้น ตามจิตนาการณ์ ของตนเองว่า อยากจะได้บ้าน แนวไหน ทรงไหน แนวหลังคา ก็จะดัดแปลงไปตาม สไตล์ของรูปแบบบ้านนั้น ซึ่่งแตกต่างจากสมัยก่อน ที่ไม่มีเทคโนโลยี่มาเกี่ยวข้อง การสร้างบ้านก็จะเป็นแนวทรงไทยตามแบบท้องถิ่นของตัวเอง เพราะ คำนึงถึงทิศทางลม บ้านจะได้เย็นๆ แต่สมัยนี้มีเครื่องปรับอากาศกันทุกบ้าน ฉะนั้น แนวทางการสร้างบ้าน ตามใจเจ้าของบ้านชัดเจน แต่อาจจะมีเรื่องของช่องเปิดต่างที่สถาปนิกต้องคำนึงเรื่องของทิศทางลม และทิศเรื่องความร้อนจากดวงอาทิตย์ แต่ทรงบ้าน เช่นบ้านทรงโมเดิร์นทันสมัย บ้านทรงไทย บ้านทรงไทยประยุกต์ หรือบ้านทรงอะไรก็ตาม ชนิดของหลังคาก็จะปรับเปลี่ยน ตามความลาดชันของหลังคาทรงนั้ ในจังหวัดขอนแก่น ก็ใช้หลักการเดียวกันในการเลือกชนิดของกระเบื้องหลังคาดังกล่าว เช่นถ้าเป็นบ้านทรงหมาแหงน ก็สามารถใช้หลังคาความลาดชันน้อยๆเช่นกระเบื้องลอนคู่ / แผ่นหลังคาเมทัลชีท หรือหลังพวกจตุลอน หรือลอนเล็กที่มีประมาณ 10 องศา ขึ้นไป ส่วนบ้านทรงปั้นหยา หรือทรงจั๋ว ถ้าความลาดชัน ประมาณ มากกว่า 30 องศา ให้เลือกกระเบื้องหลังคาคอนกรีตแบบเรียบ ถ้าเป็นกระเบื้องมุงหลังคาแบรน SCG จะเรียกกระเบื้องมุงหลังคาดังกล่าว ว่ากระเบื้องหลังคาเพรสทีจ ถ้าเป็นกระเบื้องหลังคาตราเพชร ก็จะเรียกว่า กระเบื้องหลังคาอันดามัส ถ้าเป็นกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ยี่ฮ้อ ทีพีไอ จะเรียกว่า ทีพีไอ ลักซ์เชอร์เรีย เป็นต้น ทั้งหมดที่กล่าวมา จะเป็นกระเบื้องประเภทที่ทำมาจากวัสดุคอนกรีต เป็นหลัก จะใช้ความลาดชันประมาณ 30 องศาขึ้นไป หลังคาคอนกรีตอีกชนิด ซึ่งเป็นกระเบื้องหลังคาแบบลอน เหมาะสมกับความ ลาดชันมากกว่า 30 องศาด้วยเช่นกัน ถ้าเป็นแบรน SCG เราก็เรียกว่ากระเบื้องซีแพคโมเนีย ถ้าเป็นแบรนด์ ตราเพชร จะเรียกว่า CT แกรนด์ออนด้า ถ้าเป็นแบรนด์ตรา ทีพีไอเราจะเรียกว่า UTOPIA เป็นต้น

กระเบื้องหลังคาเพชรบุรี
กระเบื้องหลังคาเพชรบุรี

 

การตลาดของร้านค้ากระเบื้องมุงหลังคา ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ทีมงาน กระเบื้องหลังคา ดอทคอม ได้นำกระเบื้องหลังคาชนิดต่างๆ เข้าไปแนะนำผลิตภัณฑ์ ให้ร้านค้าในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งร้านขายกระเบื้อง มุงหลังคา โดยเฉพาะ และร้านวัสดุก่อสร้าง ที่มีการขายกระเบื้องมุงหลังคา แบบเป็นส่วนหนึ่งของร้าน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ยังมีการแข่งขันการขายกระเบื้องมุงหลังคา ทั้งโมเดินร์เทรด ร้านวัสุดุก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่ ร้านวัสดุก่อสร้างขนาดเล็กที่มีแผนกกระเบื้องมุงหลังคา ขายควบคู่กับสินค้าประเภทอื่นๆ ทำให้การแข่งขันของกระเบื้องมุงหลังคาในหลายๆแบรนด์ มีการจัดโปรโมชั่นทำการตลาดสู้กันบ้าง ที่เห็นในท้องตลาดในพื้นจังหวัดเพชรบุรี ก็จะเป็น กระเบื้องมุงหลังคาตราเพชร และกระเบื้องมุงหลัง SCG และกระเบื้องมุงหลังคา TPIก็มีบ้าง ที่ทุ่มเทกับการจัดโปรโมชั่นทำการตลาดแข่งกันในพื้นที่นี้ การเข้าไปทำการตลาดของทีมงานกระเบื้องหลังคา ดอทคอมนั้นได้เข้าสำรวจหาข้อมูลเพื่อแย่งพื้นที่ทางการตลาด ที่จะหลงเหลือและแบ่ง ส่วนแบ่งทางการตลาดมาได้บ้าง และทำการตลาดออนไลน์ควบคู่กันไป ก็หวังว่าแนวทางการทำตลาดของทีมงาน กระเบื้องหลังคา ดอทคอม จะเป็นช่องทางที่ทางลูกค้าได้รับข้อมูล ผลิตภัณฑ์อีกทางหนึ่ง

 

กระเบื้องหลังคาเพชรบุรี
กระเบื้องหลังคาเพชรบุรี

กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตที่ขาย ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

 

1. กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตจังหวัดเพชรบุรี

กระเบื้องคอนกรีตที่ตีตลาดในเขตพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี นั้น

เราจะเรียกกระเบื้องคอนกรีตออกเป็น 2 ชนิด ใหญ่ๆ จะเป็นกระเบื้องคอนกรีตแบบลอน กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ แล้วการเรียกชื่อของกระเบื้องก็จะเรียกแตกต่างกันไป ตามแต่แบรนด์ของยี่ฮ้อหลังคานั้นๆ เช่น กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาแบบเรียบ

ตราช้างหรือ SCGจะเรียกกระเบื้องมุงหลังคาดังกล่าวว่ากระเบื้องหลังคาเพรสทีจ ถ้าเป็นกระเบื้องหลังคาตราเพชร ก็จะเรียกว่า กระเบื้องหลังคาอันดามัส ถ้าเป็นกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ยี่ฮ้อ ทีพีไอ จะเรียกว่า ทีพีไอ ลักซ์เชอร์เรีย เป็นต้น ทั้งหมดที่กล่าวมา จะเป็นกระเบื้องประเภทที่ทำมาจากวัสดุคอนกรีต เป็นหลัก

 

กระเบื้องหลังคา เพชรบุรี
กระเบื้องหลังคา เพชรบุรี

กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

กระเบื้องกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือที่เรียกว่ากระเบื้องลอนคู่ ทำมาจากวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ นำมาขึ้นรูป เป็นลอนตามการใช้งาน โดยปกติจะเป็น 2 ลอน 5 ลอน หรือ 4ลอน ตามชื่อเรียกกระเบื้องลอนคู่ของแต่ละแบรนด์ตามท้องตลาด เช่นกระเบื้องลอนคู่ ตราเพชร ก็จะมีกระเบื้องลอนคู่ ก็คือมี 2 ลอน กระเบื้องหลังคาจตุลอน กระเบื้องลอนคู่ไตรลอน กระเบื้องหลังคาลอนเล็ก ที่กล่าวมาเป็นกระเบื้องหลังคา ของแบรนด์ ตราเพชร แล้วแบรนด์ทีพีไอ ก็มีกระเบื้องหลังคาลอนคู่ทีพีไอ ส่วนแบรนด์ SCG หรือตราช้างนั้นก็จะมีตราเบื้องลอนค่ตราช้าง ก็มีแบบหลายลอนแล้วก็มีเชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป ตามลอนของกระเบื้อง ตามรุ่นที่แบรนด์นั้นๆกำหนด

โรงงานผลิตกระเบื้องหลังคา ในจังหวัดเพชรบุรี

เป็นที่ทราบดีว่าอุตสาหกรรมกระเบื้องหลังคาในจังหวัดเพชรบุรี มีการแข่งขันทางการตลาดสูงมาก เพื่อรองรับการ เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อีกส่วนหนึ่ง ป็นความนิยมของการเลือกใช้กระเบื้องหลังคาคอนกรีต ทั้งกระเบื้องหลังคาคอนกรีตแบบเรียบและกระเบื้องหลังคาคอนกรีตแบบลอน ขณะนี้ เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตก็มาตั้งฐานผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตในจังหวัดเพชรบุรี กันมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นกระเบื้องหลังคาตาเพชร โรงงานผลิตกระเบื้องหลังคาตาเพชร มีคลังสินค้าที่สามารถเข้ารับสินค้าได้ที่จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ลูกค้ากระเบื้องหลังคาที่ใช้งานในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นลูกค้าที่นิยมใช้สินค้ากระเบื้องหลังคาตราเพชร นั้น สามารถที่จะเข้ามาซื้อและรับสินค้าได้ที่คลังตราเพชร จังหวัดเพชรบุรี การที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมารับสินค้าหรือสั่งสินค้าจากกรุงเทพมหานคร หรือสระบุรี นั้น จะทำให้ต้นทุนโดยรวมของกระเบื้องหลังคามีราคาถูกลง ก็จะทำให้ผู้รับเหมาหรือลูกค้ามีกำไรเพิ่มมากขึ้น นี่ก็เป็นการยกตัวอย่างแค่เจ้าของผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาตาเพชรเท่านั้นยังมีเจ้าของผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาอย่างเช่นเอสซีจี และกระเบื้องหลังคา ทีพีไอ ที่มีโกดังเก็บสินค้าหรือ โรงงานผลิตในจังหวัดเพชรบุรี
การมีโกดังหรือโรงงานผลิตกระเบื้องหลังคาในจังหวัดเพชรบุรี นั้น เป็นผลดีสำหรับลูกค้าหรือผู้บริโภคกระเบื้องหลังคาโดยรวม ซึ่งจะทำให้ ผู้บริโภคได้รับบริโภคกระเบื้องหลังคาที่ราคาถูกกว่า

 

กระเบื้องหลังคาเพชรบุรี
กระเบื้องหลังคาเพชรบุรี

 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 081-493-5569
เยี่ยมชมผลงานขายของเราได้ที่นี่ !!!!

ผลิตภัณฑ์ กระเบื้องหลังคาคอนกรีต

https://trich.co.th/roof-tiltes-chachoengsao/ ‎

https://www.facebook.com/Roof.tile007

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า ของเราได้ 02 988 5559, 081-493-5569

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

“ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา”

 

#กระเบื้องซีแพคโมเนียบางนา #กระเบื้องซีแพคโมเนียลาซาน #กระเบื้องซีแพคโมเนียสุขุมวิท #กระเบื้องซีแพคโมเนียวชิรธรรมสาธิต #กระเบื้องซีแพคโมเนียอุดมสุข #กระเบื้องซีแพคโมเนียสรรพาวุธ #กระเบื้องซีแพคโมเนีย บางนาตราด

จัดสง #กระเบื้องซีแพคโมเนียมีนบุรี #กระเบื้องซีแพคโมเนียหนองจอก #กระเบื้องซีแพคโมเนียคลองสามวา #กระเบื้องซีแพคโมเนียรามอินทรา #กระเบื้องซีแพคโมเนียลำลูกกา #กระเบื้องซีแพคโมเนียปทุมธานี #กระเบื้องซีแพคโมเนียรังสิต

#กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียคลองหลวง #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียฉลองกรุง #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางพลี กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางมด #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางรัก #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางโพธิ #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียประชาอุทิศ #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียประกอก

#กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางประแก้ว #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียทุ่งครุ #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียดาวคะนอง #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียสุขสวัสดิ #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียพระประแดง #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียพุทธบูชา #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียจอมทอง

#กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียวังน้อย #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียอยุธยา #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางประอิน #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียกรุงเทพ #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียสมุทรปราการ #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียราฎบูรณะ #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียสมุทรสาคร #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียพระราม2 #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียเสรีไทย #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียพระราม3 #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียพระราม 4 #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียพระราม 5 #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียนนทบุรี #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางใหญ่ #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางพลี #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางเขน #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียลาดกระบัง

#กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียฉะเชิงเทรา #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางน้ำเปรียว #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียคลองหลวง #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียศรีนครินทร์ #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางพลี #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางใหญ่ #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบ้านโพธิ์

#กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียสุขุมวิท #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียคลองเตย #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียสามเสน #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียสายไหม #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางเขน #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียคลองสาวา #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียวังทองหลาง #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียลาดพร้าว

#กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียฉลองกรุง #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียลาดกระบัง

#กระเบื้องหลังคาบางนา #กระเบื้องหลังคาลาซาน #กระเบื้องหลังคาสุขุมวิท #กระเบื้องหลังคาวชิรธรรมสาธิต #กระเบื้องซีแพคโมเนียอุดมสุข #กระเบื้องหลังคาสรรพาวุธ #กระเบื้องหลังคา บางนาตราด

จัดส่ง#กระเบื้องหลังคามีนบุรี #กระเบื้องหลังคาหนองจอก #กระเบื้องหลังคาคลองสามวา #กระเบื้องหลังคารามอินทรา #กระเบื้องหลังคาลำลูกกา #กระเบื้องหลังคาปทุมธานี #กระเบื้องหลังคารังสิต

#กระเบื้องหลังคาคลองหลวง #กระเบื้องหลังคาฉลองกรุง #กระเบื้องหลังคาบางพลี #กระเบื้องหลังคาบางมด ##กระเบื้องหลังคาบางรัก #กระเบื้องหลังคาบางโพธิ #กระเบื้องหลังคาประชาอุทิศ #กระเบื้องหลังคาประกอก

#กระเบื้องหลังคาบางประแก้ว #กระเบื้องหลังคาทุ่งครุ #กระเบื้องหลังคาดาวคะนอง #กระเบื้องหลังคาสุขสวัสดิ #กระเบื้องหลังคาพระประแดง #กระเบื้องหลังคาพุทธบูชา #กระเบื้องหลังคาจอมทอง

#กระเบื้องหลังคาวังน้อย #กระเบื้องหลังคาอยุธยา #กระเบื้องหลังคาบางประอิน #กระเบื้องหลังคากรุงเทพ #กระ#กระเบื้องหลังคาสมุทรปราการ #กระเบื้องหลังคาราฎบูรณะ #กระเบื้องหลังคาสมุทรสาคร #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียพระราม2 #กระเบื้องหลังคาเสรีไทย #กระเบื้องหลังคาพระราม3 #กระเบื้องหลังคาพระราม 4 #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียพระราม 5 #กระเบื้องหลังคานนทบุรี #กระเบื้องหลังคาบางใหญ่ #กระเบื้องหลังคาบางพลี #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางเขน #กระเบื้องหลังคาลาดกระบัง

#กระเบื้องหลังคาฉะเชิงเทรา #กระเบื้องหลังคาบางน้ำเปรียว #กระเบื้องหลังคาคลองหลวง #กระเบื้องหลังคานครินทร์ #กระเบื้องหลังคาซีแพคบางพลี #กระเบื้องหลังคาคอนกรีตบางใหญ่ #กระเบื้องหลังคาคอนกรีตบ้านโพธิ์

#กระเบื้องหลังคาคอนกรีตสุขุมวิท #กระเบื้องหลังคาคอนกรีตคลองเตย #กระเบื้องหลังคาคอนกรีตสามเสน #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียสายไหม #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางเขน #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียคลองสาวา #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียวังทองหลาง #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียลาดพร้าว

#กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียฉลองกรุง #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียลาดกระบัง #กระเบื้องหลังคาอำเภอเมืองอยุธยา #กระเบื้องหลังคาอำเภอท่าเรือ #กระเบื้องหลังคาอำเภอนครหลวง #กระเบื้องหลังคาอำเภอบางไทร

#กระเบื้องหลังคาอำเภอบางดาล #กระเบื้องหลังคาอำเภอบางประอิน #กระเบื้องหลังคาอำเภอบางประหัน #กระเบื้องหลังคาอำเภอผักไห่ #กระเบื้องหลังคาอำเภอภาชี #กระเบื้องหลังคาอำเภอลาดบัวหลวง #กระเบื้องหลังคาอำเภอวังน้อย #กระเบื้องหลังคาอำเภอเสนา

#กระเบื้องหลังคาอำเภอบางซ้าย #กระเบื้องหลังคาอำเภออุทัย #กระเบื้องหลังคาอำเภอมหาราช #กระเบื้องหลังคาบ้านแพรก

#กะเบื้องหลังคาอำเภอเมืองอยุธยา #กระเบื้องหลังคาอำเภอท่าเรือ #กระเบื้องหลังคาอำเภอนครหลวง #กระเบื้องหลังคาอำเภอบางไทร #กระเบื้องหลังคาอำเภอบางดาล #กระเบื้องหลังคาอำเภอบางประอิน #กระเบื้องหลังคาอำเภอบางประหัน

#กระเบื้องหลังคาอำเภอผักไห่ #กระเบื้องหลังคาอำเภอภาชี #กระเบื้องหลังคาอำเภอลาดบัวหลวง #กระเบื้องหลังคาอำเภอวังน้อย #กระเบื้องหลังคาอำเภอเสนา

#กระเบื้องหลังคาอำเภอบางซ้าย #กระเบื้องหลังคาอำเภออุทัย #กระเบื้องหลังคาอำเภอมหาราช #กระเบื้องหลังคาบ้านแพรก

#กระเบื้องหลังคาจังหวัดสระแก้ว

#กระเบื้องหลังคาอำเภอคลองหาด #กระเบื้องหลังคาอำเภอตาพระยา #กระเบื้องหลังคาอำเภอวังน้ำเย็น #กระเบื้องหลังคาอำเภอวัฒนานคร #กระเบื้องหลังคาอำเภออรัญประเทศ #กระเบื้องหลังคาอำเภอเขาฉกรรจ์ #กระเบื้องหลังคาอำเภอโคกสูง

#กระเบื้องหลังคาอำเภอวังสมบูรณ์

……………………………

 

ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม